TAITEILIJAT

Ooppera Skaalan produktioihin vuosina 1996–2016 osallistuneet henkilöt:

SÄVELTÄJÄT

Seymour Barab
Jouni Bäckström
Brenton Broadstock
Perttu Haapanen
Kimmo Hakola
Lauri Kilpiö
Juha T. Koskinen
Mats Larsson-Gothe
Kirmo Lintinen
Pasi Lyytikäinen
Visa Oscar
Douglas Moore
Seppo Pohjola
Lauri Salokoski
Kiureli Sammallahti
Jovanka Trbojevic
Eeppi Ursin
Jonne Valtonen
Adam Vilagi

LIBRETISTIT

Matti Hagelberg
Veli-Pekka Hänninen
Tuomas Kaila
Arto Koskinen
Juha T. Koskinen
Janne Lehmusvuo
Christian Lindblad
Päivi Loponen
Karla Loppi
Seppo Pohjola
Taina Seitovirta
Janne Suutarinen

SUOMENTAJAT JA KÄÄNTÄJÄT

Rod Fletcher
Karla Loppi
Katja Losowitchn
Erkki Pullinen
Jaana Rinne
Taina Seitovirta

OHJAAJAT

Markku Arokanto
Janne Lehmusvuo
Christian Lindblad
Karla Loppi
Jaana Rinne
Janne Suutarinen

KAPELLIMESTARIT JA MUSIIKINJOHTAJAT

Johanna Almark-Mannila
Jari Hiekkapelto
Kari Hänninen
Jukka Iisakkila
Kari Kropsu
Hannu Lintu
Sasha Mäkilä
Jyri Nissilä
Eva Ollikainen
Jukka Rautasalo
Erika Virolainen

KORREPETIITTORIT

Marja-Liisa Anttikoski
Kristian Attila
Jari Hiekkapelto
Tuula Hällström
Kari Hänninen
Harri Karri
Visa-Pekka Mertanen
Kimmo Ruotsala
Hanna Susitaival

KOREOGRAFIT

Thomas Freundlich
Mikaela Jokinen
Jarkko Mandelin
Suvi Tuominen

LAULAJAT

Janne Ali-Vehmas
Petri Bäckström
Anders Blom
Maria Boman
Kajsa Dahlbäck
Jussi Heinonen
Laura Heinonen
Mia Heikkinen
Ari Hosio
Anu Hostikka
Juha Hostikka
Kai Huopainen
Tiina Hyttinen
Vikke Häkkinen
Satu Jaatinen
Heidi Jakkula
Saara Jokiaho
Henna Juvonen
Jussi Järvenpää
Dan Karlström
Anu Komsi
Piia Komsi
Mari Kortelainen
Kata Koskiranta
Krista Kujala
Hanna Kronqvist
Vesa Kytöoja
Miika Laakso
Teppo Lampela
Topi Lehtipuu
Sören Lillkung
Tuuli Lindeberg
Essi Luttinen
Päivi Loponen
Jenni Lättilä
Amanda Löfman
Minna-Sisko Mutanen
Meri-Kukka Muurinen
Jussi Myllys
Meriliinu Mäkelä
Jari Mäkinen
Kristiina Nietula
Mika Nikander
Anita Nummi
Mikko Nuopponen
Wivan Nygård
Minna Nyberg
Tuula Paavola
Jeni Packalén
Mari Palo
Katri Paukkunen
Riku Pelo
Taina Piira
Laura Pyrrö
Kaisa Ranta
Riikka Rantanen
Mervi Rautiainen
Reetta Ristimäki
Seppo Ruohonen
Eija Räisänen
Kouta Räsänen
Aino Saari
Marko Salo
Riikka Sirèn
Janne Sundqvist
Riitta Ullgren
Eeppi Ursin
Jussi Ziegler
Matti Vartti
Agne Velthut
Niklas Vepsä

MUUSIKOT

Mongo Aaltonen
Petra Aminoff
Rebekka Angervo
Mikko Arlin
Jussi Haavisto
Erkki Haunio
Linda Hedlund
Seppo Heikkinen
Riikka Hohti
Teemu Honkanen
Tuula Hällström
Kustaa Jaroma
Jarmo Julkunen
Kristiina Junttu
Minna Kangas
Päivi Kiljala
Teija Kivinen
Juha-Pekka Koivisto
Auli Kontinen
Sami Koskela
Ilkka Kostamo
Timo Kotilainen
Juho Laitinen
Sampo Lassila
Tuomo Lassila
Terhi Lehtiniemi
Ari Lehtonen
Kimmo Leppälä
Markku Luolajan-Mikkola
Mikko-Ville Luolajan-Mikkola
Piia Maunula
Anna-Maija Marttinen
Visa-Pekka Mertanen
Eeva Mäenluoma
Eeva-Maria Nurmi
Tuija-Maija Nurminen
Antti Ohenoja
Tuure Paalanen
Ricardo Padilla
Jani Pensola
Timo Pétas
Lily-Marlene Puusepp
Annamari Pölhö
Mikko Raasakka
Ilmo Ranta
Taru Ritavesi
Reeta Rossi
Kimmo Ruotsala
Roi Ruottinen
Otto Räsänen
Sami Rönkä
Lauri Salokoski
Riikka Salonen
Kiureli Sammallahti
Max Savikangas
Matti Sunell
Ville Supponen
Hanna Susitaival
Sinikka Taalikainen
Virpi Taskila
Janne Tateno
Eva Tigerstedt
Taru Tiusanen
Tero Toivonen
Esa Tukia
Jukka Untamala
Eeppi Ursin
Sini Vahervuo
Liisa Vanamo-Leino
Kari Vehmanen
Anu Vehviläinen
Antti Vesterinen
Jenny Villanen
Jari Virtanen
Jussi Vuorinen

NÄYTTELIJÄT

Max Bremer
Niina Hosiasluoma
Kaisu Kurki
Sami Lanki
Jukka Manninen
Frank Skog

TANSSIJAT

Thomas Freundlich
Jouni Ilonen
Mikaela Jokinen
Jukka Kontusalmi
Riku Koskinen
Tanja Kuisma
Teemu Kyytinen
Annika Nieminen
Antti Nieminen
Jaakko Nieminen
Valtteri Raekallio
Suvi Tuominen
Anton Wretling

LAVASTAJAT, PUVUSTAJAT, VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELIJAT JA MASKEERAAJAT

Kalle Aaltonen
Roy Boswell
Ingvill Fossheim
Pia Forsblom
Matti Hagelberg
Jari Haanperä
Jukka Huitila
Ilona Hyötyläinen
Mia Hämäläinen
Katriina Ilmaranta
Sari Järvinen
Sakari Kiiski
Tarja Kinnunen
Katariina Kirjavainen
Heidi Kjellman
Anu Koli
Jukka Kolimaa
Emma Korosuo
Matias Kupiainen
Riina Laine
Janne Lehmusvuo
Jarkko Lievonen
Kätsä Lähteenaho
Inka Makkonen
Raimo Mantela
Timo Muurinen
Teemu Mäki
Jenni Nykänen
Harri Peltonen
Tuulikki Siekkeli
Kukka Silius
Tomi Suovankoski
Tyra Therman
Johanna Vainio
Timo Varonen
Joanna Weckman

TUOTANTO JA AVUSTAJAT

Sanna-Kaisa Hakkarainen
Jan Hedengren
Minna Huovinen
Saara Jokiaho
Kari Kankkunen
Aija Kelly
Piotr Konarzewski
Timo Koponen
Hanna Kosonen
Benita Laakso
Sami Lanki
Johanna Leviäkangas
Tommi Lindfors
Outi Mattila
Miika Melanen
Santeri Merjankari
Miina Miettinen
Harri Peurakoski
Tommi Polón
Sarianna Suomala
Satu Strömberg
Hanna Susitaival
Anne Svensk-Immonen
Virpi Tallbacka
Reeta Tuoresmäki
Reija Vaahtera
Esa Valkeajärvi
Kristiina Vähäkangas

GRAAFIKOT, KUVAAJAT JA VALOKUVAAJAT

Jussi Aalto
Tanja Ahola
Mikko Erva
Thomas Freundlich
Cristoffer Hilapieli
Aija Kelly
Tiina Leinonen
Tomas Lindberg
Eetu Lipponen
Alejandro Lorenzo
Sami Mannerheimo
Heli Roiha
Sakari Röyskö
Julia Weckman